Kontakt na nás

Ivana Cheben Cibáková
+421 915 387 699
email: cibakovaivana@gmail.com

Mgr. Patrícia Macíková
+421 908 902 369
email: pmacikova@gmail.com

Chatový poriadok

Každý návštevník užívateľ chaty sa zaväzuje svojim podpisom, že v priebehu dohodnutého pobytu bude dodržiavať nasledovné ustanovenia:

1. Využívať exteriér a interiér chaty len na účely oddychu pri dodržiavaní zásad slušnosti a ohľaduplnosti k susedným objektom a dodržiavanie zásad nočného kľudu v čase 22 –06 hod.

2. Ubytovací priestor využívať dohodnutým počtom osôb.

3. V priebehu pobytu dodržiavať všetky bezpečnostné, hygienické a protipožiarne opatrenia (neopúšťať objekt ak je v krbe alebo v peci živý oheň, odpadky ukladať na dohodnuté miesto a pod).

4. Pri každom opustení chaty skontrolovať: vypnutie elektrických spotrebičov a osvetlenia, uzatvorenie vodovodných batérií a sprchy, elektrické vykurovanie zapínať max na stupeň č.4, skontrolovať uzatvorenie okien. Oblečenie a iné horľavé predmety neukladať na elektrické a mechanické vykurovacie zariadenia.

5. Z dôvodu bezpečnosti nenechávať maloleté deti v chate bez dozoru dospelých.

6. Za uloženie osobných vecí, peňazí a iných cenností zodpovedajú návštevníci osobne.

7. Parkovanie motorových vozidiel na určenom mieste v blízkosti chaty.

8. V priebehu pobytu nevynášať von z chaty vnútorné zariadenie a taktiež nesťahovať nábytok medzi miestnosťami, ani v nich.

9. V prípade vzniknutých škôd na objekte a jeho vybavení zavinených návštevníkmi sú povinní majiteľovi škodu nahradiť.

10. Návštevník sa zaväzuje majiteľovi pri nástupe zložiť kauciu 30 € pre prípad vzniku možných škôd. V prípade, že škody nevzniknú, kaucia bude vrátená v plnej výške.

11. Majiteľ si vyhradzuje právo v priebehu pobytu podľa potreby skontrolovať dodržiavanie ustanovení v prítomnosti návštevníkov.

12. V chate používať prezúvky.

13. Chatu odovzdať po pobyte v stave ako pri prevzatí.

14. V chate je prísny zákaz fajčiť.